Podpora rozvoje sociální práce s osobami ohroženými výkonem trestu odnětí svobody

VTOSCpKP střední Čechy od 1. září 2016 realizujují ve spolupráci s městem Benešov projekt zaměřující se na zlepšení komunikace, informovanosti, výměnu zkušeností a zkvalitnění systému služeb pro osoby ohrožené výkonem trestu odnětí svobody (dále VTOS). Podstata projektu spočívá v zavádění systematické sociální práce s touto cílovou skupinou prostřednictvím aktivní mezioborové a mezirezortní spolupráce. V projektu se zaměřujeme na sociální pracovnice a pracovníky, sociální kurátorku a další zainteresované subjekty.

  Výstupem projektu budou analýzy potřeb cílové skupiny, metodika podpory osob ohrožených VTOS, standardizované postupy sociálního kurátora, metodika případových konferencí pro oblast osob ohrožených VTOS a skripta pro sociální práci s osobami ohroženými VTOS.

Realizace projektu probíhá na území ORP Benešov díky podpoře z Operačního programu zaměstnanost a rozpočtu České republiky prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

 

 Kontaktní osoba projektu: Martina Macurová

 Odborná garantka: Iveta Turková

 

Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001226

Logo OPZ barevné

 

CpKP střední Čechy podpořili